چمبر و اتاق تست شرایط محیطی و آ و هوایی در خودرو سازی

تست شرایط محیطی و آب و هوایی در خودروسازی

سردش کن ، گرمش کن ، امتحانش کن

با به کار گیری از چمبرهای تست شرایط محیطی در صنایع خودروسازی ، شبیه سازی محیطی ، محفظه های حرارتی و اتاقهای تمیز ، امکان عبور دقیق از جنگلهای شمال و کویر لوت را با خودرو شبیه سازی میکنیم.جریان هوا ، ارتفاع ، تغییرات دما ، رطوبت ، فشار و ارتعاشات و همچنین مقاومت در برابر آب و هوا و خوردگی را شبیه سازی کنید.

شما میتوانید با این چمبرها انواع شرایط آب و هوایی را برای محصولات خودرو اعمال کنید تا کیفیت آنها را مورد آزمایش قرار بدهید