چمبر و محفظه تست شرایط محیطی در داروسازی

اتاق های تست پایداری و تست شرایط محیطی در داروسازی برای ایجاد شرایط تکرار مصنوعی برای داروهایی که ممکن است در شرایط محیطی مختلف قرار گیرند، طراحی شده اند. از چمبر و محفظه تست شرایط محیطی در داروسازی برای تسریع اثرات قرار گرفتن در معرض شرایط جوی که ممکن است در هر منطقه ای متفاوت …

چمبر و محفظه تست شرایط محیطی در داروسازی ادامه »